Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

3571 acdf 390
Reposted fromblueinsane blueinsane
9157 1f85 390
3310 e2cf 390
5926 0e37 390
5926 0e37 390
9107 efb8
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
5819 1140 390
5819 1140 390

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viatobecontinued tobecontinued
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viatobecontinued tobecontinued
Czuję, że jeszcze wrócisz.
— zapominanie

Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek

Reposted fromclerii clerii viatobecontinued tobecontinued
2427 b7ed 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl